BikeBratislava in Bratislavský kraj

Local time:
08:42:45
Open

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
30, Panenská, 811 03, Bratislava I, Bratislavský kraj, SK Slovakia
Contacts phone: +421 948 884 997
Website: www.bikebratislava.sk
Latitude: 48.1480234, Longitude: 17.1059557
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Nico Troia

  Nico Troia

  ::

  Closed during the day. I called several times and they don’t answer. They tell me to go see “upcity” for a bike! They don’t like doing business. Go somewhere else

 • Stijn van Willigen

  Stijn van Willigen

  ::

  Very good bikes made exploring Bratislava a breeze. The service was very helpful for showing us the hotspots to visit by bike. A great experience and highly recommended.

 • Martin Bača

  Martin Bača

  ::

  Miesto je síce trochu schované ale polohu kompenzuje príjmný personál. Bycikle su priemerné a cena pomerne prijateľná. Pokiaľ má človek aj problém s byciklom nieje problém nechať ho tu a cca o 30 minút je opravený.

 • G Student

  G Student

  ::

  Jedným slovom katastrofa. Problém od rezervácie až po pokus o vydanie účtenky (neúspešný - chýbal papier v tlačiarni :D ). Hlavne, že zmluvu s osobnými údajmi si nechávajú (preskenovaný občiansky). Bicykle sú staršie. Za 12 eur na 2-5 hodín sú podla mňa v neprimeranom technickom stave. Brzdy zadné úplne opotrebované, pričom človek musí byť drevorubač aby dokázal takú silu na stlačenie brzdovej páčky vyvynúť. Keby som chcel iný bicykel, tak taký už nemali. Otvaracie hodiny uvedené na stránke sú v nedelu len orientačné (skoršie zatvárajú v nedele). Odporúčam pre tých, ktorý majú veľa vecí na háku. Výhodou je, že sú otvorený aj cez nedelu a menšia záloha ako u konkurencie.

 • Dominik Jakub

  Dominik Jakub

  ::

Nearest Bicycle store:

Bike&City Slovakia

Bike&City Slovakia

Odborárske námestie 1, Bratislava
bicycle_storeRead More
cyklohouse Ltd.

cyklohouse Ltd.

Ul. 29. augusta 9, Staré Mesto
bicycle_storeRead More
bajkula
SportsDirect Eurovea
Bike Kitchen - Cyklo kuchyňa

Bike Kitchen - Cyklo kuchyňa

(Pri starom moste), Tyršovo nábrežie, Petržalka
bicycle_storeRead More
KENZEL Concept Store & Showroom Bratislava

KENZEL Concept Store & Showroom Bratislava

Košická 49, Ružinov
bicycle_storeRead More

📑 All categories in Slovakia

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4