Retsbygning i Slovakiet

Åben kort
Lokal tid:
22:16:32

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky - detašované pracovisko

Župné námestie 12, Bratislava
courthouseLæs mere

The Ministry of Justice of the Slovak Republic

Župné námestie 13, Bratislava
courthouseLæs mere

Najvyšší súd SR

Župné námestie 13, Staré Mesto
courthouseLæs mere

Rozhodcovský súd Bratislava

Žilinská 2956/14, Bratislava
courthouseLæs mere

Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10, Staré Mesto
courthouseLæs mere

Bratislava I District Court

Záhradnícka 10, Staré Mesto
courthouseLæs mere

Krajský súd v Bratislave - Justičná pokladnica

Sadová 2, Nové Mesto
courthouseLæs mere

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 6-12, Petržalka
courthouseLæs mere

District Court Bratislava II

Drieňová 5
courthouseLæs mere

District Court Bratislava III

Námestie Biely kríž 7, Nové Mesto
courthouseLæs mere

district Court

Saratovská 1A, Dúbravka
courthouseLæs mere

📑 Alle kategorier i Slovakiet

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning