Måltid takeaway i Slovakiet

Åben kort
Lokal tid:
23:06:56

I Love Pizza

Rybárska brána 217/1, Staré Mesto
meal_takeawayLæs mere

MOMO Garden

Hviezdoslavovo námestie 172/14, Bratislava
restaurantLæs mere

Spaghetti Leviathan

Medená 97/18, Bratislava
meal_takeawayLæs mere

Donáška.sme.sk

Lazaretská 2333/12, Bratislava
meal_takeawayLæs mere

Ham.sk - online objednávanie a donáška jedál

Štefanovičova 2971/8, Bratislava
meal_takeawayLæs mere

Filmwalker — filmový klub, kde sa cvičí

Mudroňova 1741/44, Bratislava
gymLæs mere

DQ Bistro Polievočka

Malý trh 4121/2, Bratislava
meal_takeawayLæs mere

Pizza Godzilla

Černyševského 3761/46,851 01 Petržalka
meal_takeawayLæs mere

Lážo Plážo Bar & Pizza

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4308/42, Bratislava
night_clubLæs mere

📑 Alle kategorier i Slovakiet

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning