Måltid takeaway i Slovakiet

Åben kort

09:47:10

PIZZA ARIVA

Družstevná 340

Pizza ROSSINI

Mostná 14

Pizza Piccolino - Pizzeria - donášková služba

Mostná 231/40, Nitra

U Fornetky

Farská 1311/33, Nitra

Pizza Factory

Štefánikova trieda 43/77, Nitra

OK PIZZA

Dolnočermánska 766/60, Nitra

BigPizza

Hlavná 92/63, Košice

Donáška.sme.sk

Lazaretská 2333/12, Bratislava

Basilicó

Mlynské nivy 4120/8, Bratislava

Gazdovská Jedáleň

Strojnícka 7, Priemyselný obvod Nižná Šebastová

Ham.sk - online objednávanie a donáška jedál

Štefanovičova 2971/8, Bratislava

Pizza Mario

8288, 17. novembra 8288/100, Prešov

Donášková Služba - Cucabamba

Jaltská 986/2, Košice

MR-WILL Proteínové bistro

Južná trieda 1575/48, Košice

Massimo Street - Food

Biela 260/1, Košice

Pizza Merkur

Terézie Vansovej 57, Trnava

Papaya Pizza donášková služba

Kutuzovová 1, Solivar

Prešovská pica

Sabinovská 5048/1, Prešov

I Love Pizza

Rybárska brána 217/1, Staré Mesto

Pizzeria San Vincenzo

Svätého Vincenta 2, Bratislava

Pizza Galileo

6, Andreja Žarnova

Taco Rey

Pribinova 8, Bratislava

Sandwich House

Pribinova 8, Bratislava

Pizza Marco

Hlavná 12, Košice

Rock OK

Šafárikovo nám. 77/4, Bratislava

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning